Generalversammlung vum SACW mt Uschleissender 40 Joer Feier