Kannertauchen am Aquanat'our den 08.11.2015
Kannertauchen am Aquanat'our den 08.11.2015
An Zesummenarbecht mam Aquanat'our vun Housen hun mir den 08.11.2015 Kannerschnuppertauchen organiseiert. Mir hun den Kanner als eischt eist Tauchmaterial firgestallt, an dono konnten sie d'Ennerwasserwelt entdecken. D'Kanner kruuten als Ofschloss een "Schnuppertaucherdiplom" ausgede